چشم انداز مرکز

مرکز رشد  واحد­های فناور دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی)ره(شهر­ری با تمرکز بر علوم مدرن و با توجه به ظرفیت­های بسیار مطلوب علمی و سخت­افزاری در واحد و منطقه جنوب استان تهران در بخش صنعت و کشاورزیدر نظر دارد، سیاست­گذاری­ های دانشگاه را از اهداف آموزشی به سوی تولید علم و فناوری هدایت نموده و در این مسیر بسترهای لازم جهت فعالیت کارآفرینان را فراهم نماید.

از این نظر و با عنایت به توانمندی­ها و همت بلند اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی، پیش­بینی میشود در سه سال آینده این واحد دانشگاهی از کلیه کارآفرینان و صاحبان ایده در سطح منطقه و کشور حمایت نماید. در این راستا طی پنج سال آینده انتظار داریم، این واحد دانشگاهی به عنوان دانشگاه کارآفرین در جنوب استان تهران شناخته شود