مدیر مرکز

تعداد بازدید:۱۶۴۴

        

 دکتر علیرضا پازکی

رشته تحصیلی: دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی

و

دکترای فیزیولوژی ورزشی


 

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۳۹۸