ارزیابی و نظارت بر عملکرد واحد های فناور

  • فرم ارزیابی دوره پیش رشد
  • فرم ارزیابی دوره رشد
  • فرم ارزیابی کسب و کار 
آخرین ویرایش۱۱ دی ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۶۸۶