مراحل حضور در مرکز رشد

تعداد بازدید:۱۷۶۵

با توجه به آنکه مرکز رشد با هدف تجاری­ سازی دستاوردهای پژوهشی شکل گرفته است، لذا برنامه­ ریزیهای صورت پذیرفته به گونهای است که شرکتها و هسته­های حاضر در مرکز، تواناییهای لازم جهت بازاریابی و عرضه محصولات خود را به دست آورند.، از این نظر ایده کارآفرین، برنامه کسب و کار پیشنهادی و تیم کاری که برنامه را عملیاتی مینماید، از اهمیت خاصی برخوردار است. از این حیث پذیرش متقاضیان حضور در مرکز رشد، منوط به تایید طرح­نامه (Business Plan) ارائه شده و ثبت حقوقی شرکت توسط تیم اجرائی میباشد.

الف) الزاماتی که در پذیرش Business Plan ارائه شده، مد نظر قرار می­ گیرد:

       -  داشتن ایده کاری با جنبههای نوآور، دانش محور و دارای جنبههای اقتصادی مثبت

       -  فرصت ساز، دارای زمینههای کارآفرینی و اشتغالزایی

       -  در جهت رفع نیازهای فنی، مهندسی، مشاورهای و خدماتی جامعه، صنایع و سازمانهای اجرایی

 -        حضور نیروی انسانی توانا و مجرب در ترکیب تیم کاری

       -  وجود بازار مناسب جهت فروش کالا و خدمات، و امکان توسعه و   حضور مستمر در بازار

 تبصره - به منظور ارزیابی Business Plan ارائه شده و تمهید زمینههای سرمایهگذاری در طرحهای کاربردی، میباید کلیه طرحهای پیشنهادی مطابق با فرمت طرح کسب و کار مصوب تنظیم گردد.

 

ب) روند بررسی ایده / نمونه محصول متقاضیان استقرار در مرکز رشد

      - ارائه پیشنهادیه طرح در قالب برنامه کسب و کار (B.P) به مرکز رشد

      - اخذ تاییدیه علمی و بررسی موقعیت طرح در بازار تجاری

      - ارسال طرح پیشنهادی و نتیجه داوری، به مدیر مرکز جهت طرح در شورای مرکز رشد

      -  تصویب طرح در شورای مرکز رشد

      - انعقاد قرارداد دوره پیش رشد با سرپرست هسته فناور به منظور استقرار در مرکز 

      -  ارائه گزارش مرحله ای و داوری نسبت به روند ساخت نمونه محصول 

      -  داوری و تایید نمونه محصول ساخته شده 

      - درخواست سرپرست جهت ادامه همکاری در مرحله رشد

       -  تصویب انعقاد قرارداد  یک ساله دوره رشد در شورای مرکز رشد 

     

 

 

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۳۹۸