فرم حمایت از فعالیت فناورانه

 • بخشنامه حمایت از فعالیت های فناورانه را مطالعه نموده و سپس اقدام به پر کردن فرم های زیر می نمایم.*تیک این گزینه اجباری می باشد.
  0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • رشته تخصصی*
  2
 • گروه تخصصی*
  3
 • مرتبه علمی*
  4
 • پایه فعلی*
  5
 • تلفن تماس*
  6
 • فرمهای مخصوص اعضای هیات علمی دارای مالکیت فناورانه
  7
 • 8
 • 1)عضویت سالیانه در ساختار مدیریتی شرکتهای دانش بنیان یا خلاق مورد تایید معاونت علمی ریاست جمهوری، مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها، صندوق های پژوهش فناوری تخصصی به عنوان رییس هیات مدیره یا مدیر عامل به نحوی که رابطه حقوقی مشخصی با دانشگاه داشته باشند.*
  شرکت دانش بنیان است
  شرکت خلاق است
  عضو هیات علمی به عنوان رییس هیات مدیره شرکت می باشد
  عضو هیات علمی به عنوان مدیرعامل شرکت می باشد
  عضو هیات علمی به عنوان عضو هیات مدیره و جزو 4 نفر سهامدار عمده شرکت می باشد
  عضویت هیات علمی در ساختار شرکت شتاب دهنده مورد تایید است
  عضویت هیات علمی در صندوق های پژوهش فناوری مورد تایید است
  عضویت هیات علمی در ساختار شرکت کارگزار معاونت علمی ریاست جمهوری مورد تایید است
  9
 • 10
 • 2)کارآفرینی و ایجاد اشتغال تمام وقت برای دانش آموختگان یا کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی با قرارداد سالیانه با معیار لیست بیمه*
  عضو هیات علمی در ساختار حقوقی شرکت کارآفرین حضور دارد
  11
 • 12
 • 3)جذب کارآموز از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در شرکت فناور در هر ترم منوط به تایید شورای دانش بنیان استان از نظر تعداد کارآموز و کیفیت خدمات.*
  عضو هیات علمی در ساختار حقوقی شرکت متقاضی جذب کارآموز حضور داشته باشد
  13
 • 14
 • فرمهای مخصوص اعضای هیات علمی فاقد مالکیت فناورانه
  15
 • 1) ارایه مشاوره تخصصی به عنوان منتور به واحدهای فناور مستقر در سراهای نوآوری، مراکز رشد، شتاب دهنده های تخصصی، صندوق های پژوهش فناوری، پارک ها و یا سایر مراکزی که مجوز فعالیت از معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه داشته*
  عضو هیات علمی به عنوان منتور با سرای نوآوری ، مرکز رشد ، شتابدهنده، صندوق پژوهش فناوری ، پارک های دانشگاه آزاد اسلامی یا وزارت علوم یا سایر ساختارهای فناورانه همکاری دارد
  16
 • 17
 • 2)مشارکت در برگزاری رویدادهای مبتنی بر فناوری شامل مسابقات ، چالش های علم و فناوری ، فن بازار و نمایشگاه های مرتبط با فناوری و نوآوری، به مقدار Nساعت. عدد Nمعادل مقدار نفر ساعت برگزاری است که توسط شورای دانش بنیان استان متناسب با سطح رویداد و شرکت کنندگان تعیین و متناسب با مقدار همکاری بین افراد مجری تقسیم می شود.*
  مشارکت عضو هیات علمی در برگزاری مسابقات ، چالش های علم و فناوری ، فن بازار و نمایشگاه های مرتبط با فناوری و نوآوری
  18
 • 19
 • 3)سخنرانی در زمینه ترویج کارآفرینی، تجاری سازی ، فناوری و نوآوری و تهیه محتوای فناورانه در جلسات حضوری یا وبینارهای تخصصی(با تایید شورای دانش بنیان استان)*
  عضو هیات علمی به عنوان سخنران در زمینه ترویج کارآفرینی، تجاری سازی ، فناوری یا نوآوری جلسه حضوری یا وبینار مجازی به مدت .... برگزار نموده است
  20
 • 21
 • 4) عضویت فعال سالیانه در کمیته های تخصصی معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری یا مشارکت در تدوین سرفصل و محتوای آموزشی فناورانه با تایید معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری*
  عضویت فعال سالیانه هیات علمی در کمیته های تخصصی معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری
  مشارکت در تدوین سرفصل و محتوای آموزشی فناورا نه
  22
 • فایل*مستندات خود را مطابق بخشنامه آپلود نمایید آپلود مستندات
   23